Kurser

Som affaldsproducent har du ansvar for, at dit farlige affald er sorteret korrekt,
emballeret i godkendte emballager, samt at de nødvendige papirer er udfyldt,
for at affaldet kan transporteres sikkert og lovligt. Håndterer din virksomhed
farligt gods på jeres domicil fx eksplosive stoffer, brandfarlige væsker, syrer
og baser, er virksomheden forpligtet til at sikre sig, at personalet er uddannet
i henhold til ADR-bekendtgørelsens kap. 1.3. Står du i ovennævnte situation,
så kontakt MV Farligt Affald for at høre nærmere om muligheden for afholdelse
af sorteringskurser eller kursus i håndtering af farligt gods
jf. ADR-bekendtgørelsens kap. 1.3.
 

 

Sorteringskursus

Vi målretter kurset til pedeller, viceværter og andre, der står for sortering og
pakning af virksomhedens farlige affald i dagligdagen. Kurset vil omfatte teori
om bl.a. deklarering og arbejdsmiljø samt praktiske øvelser i sortering af affaldet.
Kurset varer typisk 4 timer.

 

 

Grunduddannelse i farligt gods

Kurset i farligt gods er tilpasset personale, der håndterer farligt gods på
virksomheden – dvs. pakker, læsser, påfylder eller modtager affaldet.
Kurset giver bl.a. en gennemgang af de grundlæggende regler omkring
mærkning og sikkerhed i arbejdet med farligt gods.
Kurset afholdes jf. ADR-bekendtgørelsens kap. 1.3.
Kurset varer omkring 7 timer.

Kontakt os på tlf. 6916 0388 eller mail info@mvfarligtaffald.dk